Loading...
زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

قیمت : 8,500تومان

دکتر پریور- دکتر مظفری جوین

وضعیت: موجود

خلاصه ای از کتاب   
کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی حاضر، حاصل سال ها تدریس و تحقیق مؤلفین آن، با بهره گیری از آخرین کتب و مقالات علمی، در زمینه های مختلف زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد. در این کتاب کوشش شده است که ضمن رعایت سرفصل های تعیین شده و مصوب شورای عالی برنامه ریزی انقلاب فرهنگی، جدیدترین یافته های علمی در زمینه های سلولی و مولکولی لحاظ شود. از شاخص های عمده ی کتاب، گنجانیدن مطالب و عناوین عمده در ابتدای هر فصل، و طرح و استفاده از سؤالات چندگزینه ای، و تعدادی سؤال تشریحی در پایان فصول، و پاسخ های سؤالات تستی در پایان کتاب است. در چاپ دوم این کتاب که توسط انتشارات مبتکران صورت گرفته است، دو صفحه ی اصلاحیه نیز در آخر کتاب ضمیمه شده است. فصول تدوین شده در کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی موارد زیر می باشد:
فصل اول: تاریخچه و کلیات زیست شناسی سلولی و مولکولی
فصل دوم: مروری بر بیوشیمی ترکیبات سلولی
فصل سوم: غشاء سلولی (ساختار و عملکردهای آن)
فصل چهارم: اسکلت سلولی و حرکات سلول (ساختار و عملکردهای آن ها)
فصل پنجم: تشکیلات غشایی درون سیتوپلاسمی (ساختار و عملکردهای آنها)
فصل ششم: میتوکوندری و سیستم تولید انرژی
فصل هفتم: هسته و کروموزوم ها
فصل هشتم: هستک و ریبوزوم ها
فصل نهم: چرخه ی سلولی همانند سازی DNA و تقسیم سلول
فصل دهم: نسخه برداری از DNA  و پروتئین سازی
فصل یازدهم: تنظیم بیان ژن
فصل دوازدهم: انکلوزیون های سلولی
فصل سیزدهم: تمایز سلولی، آپوپتوزیس و پیری سلولی
فصل چهاردهم: سلول های سرطانی
فصل پانزدهم: بیوتکنولوژی و مهندس ژنتیک
به خوانندگان کتاب توصیه می شود مطالب آن را حفظ نکرده و با درک کامل آن ها را فرا گیرند.

نظرات

    ارسال نظر